Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE


Na podstawie i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie (dalej: PUP) przekazuje poniższe informacje

1) tożsamość i dane kontaktowe administratora:
Administratorem Danych Osobowych (dalej: administrator) jest Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, reprezentowany przez dyrektora.
Dane kontaktowe: adres pocztowy: 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, email: sekretariat@pupkwidzyn.pl, tel. 55 2672700, fax 55 2672701

2) tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela administratora:
Administrator nie wyznaczył przedstawiciela administratora.

3) dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Inspektorem Ochrony Danych w PUP jest Joanna Hirnyj.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PUP możliwy jest pod adresem email: iod@kwidzyn.praca.gov.pl, telefonicznie 55 2672700, i osobiście po zgłoszeniu się w pokoju 13 (sekretariat).

4) cele przetwarzania danych osobowych:
Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie przez PUP obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa.

5) informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w urzędzie osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 • uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 15 RODO
 • żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 17 RODO
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 18 RODO
 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyła do urzędu, oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony urzędu, w trybie i w zakresie określonym w art. 20 RODO
Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa na wniosek osoby, której dane dotyczą, który będzie rozpatrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez PUP.
Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w trybie określonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje szczegółowe, dotyczące poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą, obejmujące dodatkowo:
 • podstawy prawne przetwarzania;
 • realizowane prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie tych interesów;
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców;
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - w dowolnym momencie, bez wpływu jej cofnięcia na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody;
 • informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
znajdują się na stronie internetowej
http://kwidzyn.praca.gov.pl/przetwarzanie-danych-osobowych

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Ochmiński (9 maja 2019)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (9 maja 2019, 12:15:47)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Ochmiński (22 października 2019, 13:38:30)
Zmieniono: Zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2883