KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Wnioski można składać od dnia 20.04.2017 do dnia 21.04.2017.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie dział związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy muszą być zgodne z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:

przetworstwo-przemysłowe, transport-i-gospodarka-magazynowa oraz

opieka-zdrowotna-i-pomoc-spoleczna;

 

2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w 

danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, określonych w

BAROMETRZE ZAWODÓW BAROMETR_ZAWODÓW (22kB) pdf

 

3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować

wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o

szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury

pomostowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie dysponuje ograniczoną wielkością ww. środków.

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

 5. w przypadku kursówposiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Zasady_udzielania_pomocy_pracodawcom_KFS (79kB) pdf

Wniosek_KFS (184kB) pdf

Formularz (116kB) pdf

rozporządzenie_KFS_16_12_2016 (315kB) pdf

rozporządzenie_KFS_19_05_2014 (191kB) pdf

 
Prosimy o pobranie ankiety i dostarczenie ze składanym wnioskiem

Ankieta (51kB) pdf

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców


Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest zasilany poprzez przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.
PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

 • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego,

 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy między PUP a pracodawcą pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. W przypadku, o którym mowa powyżej, pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie. Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy, o której mowa w ust. 1, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.


W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy przedłożyć do wglądu wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.


Wnioski o wysokiej wartości, które budzą wątpliwości, będą rozpatrywane po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy.


Wypłata środków na konto pracodawcy nastąpi po zakończeniu kształcenia ustawicznego i w terminie do 7 dni po rozliczeniu rzeczywiście poniesionych kosztów Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

ZAPRASZAMY:

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 2 - parter

numery telefonów: 55/267 27 77 lub 55/267 27 78

 


Wytworzył: Tomasz Okoński (8 września 2014)
Opublikował: Tomasz Okoński (8 września 2014, 13:44:07)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Wizner (10 kwietnia 2017, 14:48:28)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7439

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij