JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH LUB PRZYSTĄPIENIA DO JUŻ ISTNIEJĄCYCH

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH LUB PRZYSTĄPIENIA DO JUŻ ISTNIEJĄCYCH

Na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. poz. 457 z późn. zm.), Starosta w imieniu którego z upoważnienia działa Dyrektor może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności na zasadach dla spółdzielni socjalnych lub przystąpienia do już istniejących.
1. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS może złożyć wniosek do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej.
2. Wysokość przyznawanych środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.
3.  Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony, gdy bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS:
- nie otrzymał dotychczas bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
- nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz.1661 z późn. zm.),
- nie złożył wniosku do innego Starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
- w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: a) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art.62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2001 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),
b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie.
4. Podstawą przyznania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest zawarta umowa, w której między innymi będzie zobowiązany do wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z wnioskiem, złożenia rozliczenia w terminie określonym w umowie, utrzymania członkostwa przez 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej lub w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej prowadzenie jej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
5. Przyznanie środków na utworzenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) udzielaną zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.
6. Osoba bezrobotna, absolwent CIS lub absolwent KIS otrzymująca środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zobowiązana jest do:
a) prowadzenia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy w przypadku członka założyciela lub utrzymania członkostwa przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku przystąpienia do spółdzielni,
b) wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanych środków, c) złożenia rozliczenia w terminie określonym w umowie,
d) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, jeżeli:
- wykorzysta otrzymane środki niezgodnie z przeznaczeniem,
- ustanie członkostwo przed upływem 12 kolejnych miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej,
- złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji,
- naruszenia innych warunków umowy,
e) zwrotu na podstawie § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Poz. 457 z późn. zm.) kwoty równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług (VAT) w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie
- nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
- 30 dni od dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Zasady przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych lub przystąpienia do już istniejących (117kB) pdf


Bezpośredni kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie,
82-500 Kwidzyn,
ul. Grudziądzka 30, pokój nr 18,
telefon 55 267 27 46
kom. 695276406

Wytworzył: Tomasz Okoński (3 września 2014)
Opublikował: Tomasz Okoński (3 września 2014, 07:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2784

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij