Środki na działalność gospodarczą


JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Poz. 457 z późn. zm.), Starosta w imieniu którego z upoważnienia działa Dyrektor może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (zwane dalej dofinansowaniem), w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.

1. Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie.
2. Maksymalne dofinansowanie działalności gospodarczej może być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu zawarcia umowy).
3. Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony, gdy bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS:
- nie otrzymał dotychczas bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
- nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,a w przypadku jego posiadaniaoświadczył, że zakończył działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
- nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz.1661 z późn. zm.),
- nie będzie zawieszał działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
- nie złożył wniosku do innego Starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenia lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
- w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
a) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art.62 ustawy z dnia 20 kwietnia 2001 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),
b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie.
4. Podstawą przyznania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS dofinansowania jest zawarta umowa, w której między innymi będzie zobowiązany do wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z wnioskiem, złożenia rozliczenia w okresie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.
5. Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS podlegają zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
6. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z  24.12.2013, str. 1) udzielaną zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.
7. Osoba bezrobotna, absolwent CIS lub absolwent KIS otrzymująca dofinansowanie zobowiązana jest do:
a) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,
b) wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania,
c) złożenia rozliczenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
d) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, jeżeli:
- wykorzysta otrzymane środki niezgodnie z przeznaczeniem,
- będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzenia z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),
- podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
- złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji,
- naruszenia innych warunków umowy,
e) zwrotu na podstawie § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Poz. 457 z późn. zm.) kwoty równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług (VAT) w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie
a) nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułuw przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
b) 30 dni od dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KISw przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Do pobranie

Zasady przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (88kB) pdf

Wniosek wraz z załącznikami (archiwum ZIP) (499kB) zip


Bezpośredni kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie,
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 18,
telefon 55 267 27 46
kom. 695276406


Wytworzył: Tomasz Okoński (7 kwietnia 2008)
Opublikował: Tomasz Okoński (7 kwietnia 2008, 11:56:09)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Ochmiński (3 lutego 2017, 00:19:02)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 46535

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij