Informacja dla Instytucji Szkoleniowych

Informacja dla Instytucji Szkoleniowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy jest obowiązany uwzględnić co najmniej pięć spośród poniższych kryteriów:

- Dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwalifikacje identyfikowanego na rynku pracy

- Jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy. System zarządzany jest przez Departament Rynku Pracy we współpracy z Departamentem Informatyki MPiPS i obejmuje:

  • standardy kompetencji zawodowych

  • standardy kwalifikacji zawodowych

  • modułowe programy szkolenia zawodowego

lub zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu/planie szkoleń o zamiarze przeprowadzenia szkolenia lub w oparciu o wytyczne określone w odrębnych przepisach.

- Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego lub powierzanego szkolenia

- Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową

- Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

- Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia

- Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

- Koszty szkolenia

- Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia

- Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń


Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

UWAGA:

Instytucje szkoleniowe zainteresowane współpracą (organizacja szkoleń/kursów) z Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie winny składać oferty szkoleniowe zgodnie ze wzorem OFERTY SZKOLENIOWEJ wraz z oświadczeniami i z Formularzem cenowym- plik do pobrania Wzór oferty szkoleniowej (101kB) pdf

Ww. informacje i dokumenty niezbędne są do dokonania wyboru instytucji szkoleniowej.

Wybór instytucji szkoleniowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie do przeprowadzania szkoleń osób uprawnionych odbywa się na podstawie Regulaminu wewnętrznego (Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie).


Pliki do pobrania:

Zarządzenie (30kB) pdf

Regulamin (62kB) pdf

Kryteria oceny ofert (50kB) pdf

 

Instytucja szkoleniowa, która uzyska zlecenie na przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych
przed podpisaniem umowy winna przedłożyć:

Program szkolenia zawierający:

- nazwę i zakres szkolenia,

- czas trwania i sposób organizacji szkolenia,

- wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,

- cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,

- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,

- opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,

- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,

- przewidywane sprawdziany i egzaminy.

Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierający, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej:

- numer z rejestru,

- imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,

- formę i nazwę szkolenia,

- okres trwania szkolenia,

- miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji,

- tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,

- podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.


Realizując usługę szkoleniową instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, składającej się z:

- Dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia.

- Arkusza organizacji kształcenia na odległość, zawierającego sposób kontaktowania się z konsultantem, liczbę i terminy przeprowadzonych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, liczbę i terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, terminy, warunki i formy sprawdzania efektów uczenia się – w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość.

- Protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone.

- Rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia.Starosta może w umowie zawartej z instytucją szkoleniową przewidzieć przyznanie tej instytucji z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego uczestniczącego w szkoleniu, który wskutek działań tej instytucji szkoleniowej podjął w ciągu 30 dni od dnia ukończenia szkolenia zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i wykonuje je co najmniej przez 6 miesięcy. Do przyznania instytucji szkoleniowej jednorazowej kwoty mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania pomocy de minimis.Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

82 – 500 Kwidzyn

ul. Grudziądzka 30


 


Wytworzył: Magdalena Nadarzewska (1 lutego 2011)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (7 marca 2008, 08:14:00)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Wizner (4 lutego 2015, 09:39:47)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29660

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij