Pośrednictwo Pracy

SZANOWNY PRACODAWCO


Pośrednictwo pracy - to bezpłatna usługa polegająca na udzielaniu pomocy Pracodawcom w pozyskaniu odpowiedniego kandydata do pracy. Pośrednictwo pracy świadczone jest dla Pracodawców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Pracodawcami krajowymi i Pracodawców z państw członkowskich Unii Europejskiej.


ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG POŚREDNICTWA PRACY W ZAKRESIE:

  • pomocy przy rekrutacji pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  • bezpłatnego umieszczania na stronie internetowej urzędu pracy, krajowej bazie ofert pracy informacji o wolnych miejscach pracy,
  • informowania o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy,
  • tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy,
  • pomocy w przygotowaniu ofert pracy,
  • informowania o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.

ORAZ ORGANIZOWANIA KONTAKTÓW Z BEZROBOTNYMI I POSZUKUJĄCYMI PRACY W RAMACH:

Giełd pracy - forma bezpośredniego kontaktu Pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi spośród osób zarejestrowanych w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom Pracodawcy.

Targów pracy - forma bezpośredniego kontaktu wielu Pracodawców z wieloma kandydatami do pracy, w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych Pracodawców.


ZASADY ZGŁASZANIA OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy , jeżeli Pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji, które umożliwią jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Oferta pracy , w związku z którą Pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego Pracodawcy.

Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy , w szczególności jeżeli Pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy .

W przypadku braku wymaganych danych w zgłoszeniu krajowej oferty pracy należy uzupełnić zgłoszenie. Nieuzupełnienie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje że oferta nie jest przyjmowana przez PUP do realizacji.

W przypadku gdy Pracodawca krajowy zgłosił ofertę pracy w innym powiatowym urzędzie pracy to urząd pracy w Kwidzynie nie może przyjąć jej do realizacji.

Powiatowy urząd pracy przyjmuje ofertę pracy do realizacji, jeżeli jej zgłoszenie zawiera wymagane dane oraz gdy Pracodawca nie zgłosił tej oferty do innego powiatowego urzędu pracy.


OFERTĘ PRACY MOŻNA ZGŁOSIĆ:

  • osobiście w siedzibie urzędu – Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
  • pocztą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego (instrukcja w zakładce Elektroniczny Urząd Podawczy)
  • pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy - ul. Grudziądzka 30, 82 -500 Kwidzyn

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w drodze rozporządzenia. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zmieniona klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1876 ).

Pobierz: Ujednolicona Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. z późn. zm. – wg stanu na dzień 22 listopada 2016 r. Klasyfikacja zawodów (653kB) pdf

Pobierz: Alfabetyczny indeks zawodów i specjalności z Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. z późn. zm.– wg stanu na dzień 22 listopada 2016 r. Alfabetyczny indeks zawodów (859kB) pdf

Pobierz: Zgłoszenie oferty pracy (51kB) pdf

Pobierz: Załącznik do oferty pracy dla obywateli EOG (32kB) pdf

Pobierz: Ankieta_badająca_potrzeby_rynku_pracy (51kB) pdf


Do oferty pracy należy dołączyć oświadczenie , z którego wynika, że:

Pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty nie został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy oraz nie jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

Pracodawca wyraża/nie wyraża zgodę/y na podanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających identyfikację

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie jest jedynym wybranym przez Pracodawcę urzędem, do którego zgłosił ofertę pracy

Pobierz:  Oświadczenie (41kB) pdf


NIELEGALNE ZATRUDNIENIE LUB NIELEGALNA INNA PRACA ZAROBKOWA – oznacza to:

Zatrudnienie przez Pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków.

Niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego.

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca – oznacza to wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a–1c, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.


ZWOLNIENIA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego Pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników,w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności:

pośrednictwa pracy;

poradnictwa zawodowego;

szkoleń;

Zwolnienie monitorowane oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku, z którym świadczone są usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem.

W przypadku zwolnienia monitorowanego Pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.

Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową. Program może być finansowany:

przez Pracodawcę;

przez Pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej;

na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem Pracodawcy.

Pracodawcy w ramach programu, o którym mowa w ust. 2, mogą na wniosek pracownika finansować świadczenie szkoleniowe.

Świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez Pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. W okresie korzystania ze świadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego udzielana przez właściwy dla zwolnionego pracownika powiatowy urząd pracy. Pracownik ten może być skierowany na jednorazowe szkolenie organizowane i finansowane przez powiatowy urząd pracy, na zasadach określonych w ustawie.

Po przyznaniu przez Pracodawcę świadczenia szkoleniowego powiatowy urząd pracy refunduje Pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane ze środków własnych Pracodawcy, w wysokości określonej w odrębnych przepisach. Pracodawca wypłaca, co miesiąc zwolnionemu pracownikowi, na podstawie zawartej z nim umowy, począwszy od miesiąca, w którym pracownik rozpoczął szkolenie, świadczenie szkoleniowe w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.


PROCEDURA ZGŁASZANIA DO URZĘDU PRACY ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH PRZEZ PRACODAWCĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r., o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192 z późn. zm.)

Pracodawca przekazuje na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacje, o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie w ciągu, którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, z wyłączeniem informacji dotyczących sposobu ustalania wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom.

Pracodawca - po zawarciu porozumienia, a w razie niezawarcia porozumienia po spełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5 - zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia, okresie w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie, a także przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego Pracodawcy.

W razie zakończenia działalności Pracodawcy wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego zawiadomienie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 jest wymagane, gdy z takim wnioskiem wystąpi właściwy powiatowy urząd pracy.

Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu przez Pracodawcę zawiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, a w przypadku, gdy nie jest ono wymagane – nie wcześniej niż po zawarciu porozumienia lub spełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5.

Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, a w przypadku gdy nie jest ono wymagane – nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia lub spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5. Nie dotyczy to przypadków rozwiązania z pracownikami stosunków pracy w razie zakończenia działalności pracodawcy wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego.ZAPRASZAMY:

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 – I piętro

numery telefonów: 55 267 27 61, 55 267 27 62

numer telefonu komórkowego: 695 276 407

adres e-mail: posrednik.az@pupkwidzyn.pl lub posrednik.mw@pupkwidzyn.pl


Wytworzył: Małgorzata Wizner (2 lutego 2009)
Opublikował: Tomasz Okoński (30 października 2007, 08:34:53)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Wizner (10 kwietnia 2017, 10:01:42)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20183

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij